РІШЕННЯ
Вченої ради Донецького національного медичного університету
ім. М. Горького «Про діяльність медичного факультету №2 з підготовки фахівців і перспективи розвитку факультету»
від 25 жовтня 2013 р.

Заслухавши та обговоривши доповідь декана медичного факультету №2 професора Джоджуа А.Г. та інформацію комісії у складі декана медичного факультету №3 проф. Герасименка О.І., доц. Хрипаченка І.А., проф. Нальотова С.В., проф. Єрмолаєвої М.В. Вчена рада університету відзначає, що на медичному факультеті №2 підготовка фахівців за фахом «лікувальна справа» здійснюється в повній відповідності з існуючими державними стандартами вищої медичної освіти. Робота деканату ведеться відповідно за затвердженого Радою факультету плану роботи на навчальний рік. Деканат і кафедри факультету проводять належну роботу щодо подальшого удосконалення якості підготовки майбутніх фахівців, удосконалення педагогічного процесу, навчально-методичної, науково-дослідної, лікувальної роботи та виховання студентів.
Постійне вдосконалення навчально-методичної роботи на кафедрах факультету дає вагомі результати. За звітний період у конкурсі НМР університету факультет чотири роки поспіль посідав перше та один раз – друге місце.
Успіхи в НМР базуються на високій інтенсивності видавничої діяльності. З грифом МОЗ та МОН України співробітниками кафедр за звітний період видано: 10 підручників, 53 навчальних посібники та 3 електронних навчальних посібники.
За останні п’ять років кафедри факультету брали участь у методичному забезпеченні 2-х університетських, 8-ми обласних, 10-ти всеукраїнських олімпіад та форумів учнівської та студентської молоді, підготували 6 призерів цих олімпіад.
Завдяки цілеспрямованій роботі деканату та кафедр університету студенти демонструють стабільно високі результати під час складання ліцензованих інтегрованих іспитів «Крок-1» та «Крок-2».
Деканат постійно здійснює контроль за навчальним процесом, приймаються своєчасні та адекватні заходи до порушників навчальної дисципліни.
За звітний період є певні успіхи в науково-дослідній роботі кафедр факультету. За основними показниками наукова робота на факультеті зберегла високий рівень, досягнутий у попередні роки. Факультет стабільно займає друге місце в університеті за підсумками результатів НДР. За останні п’ять років співробітниками факультету було захищено 5 докторських та 30 кандидатських дисертацій. Зараз колективами кафедр факультету виконуються 6 НДР. За звітний період співробітниками факультету видано 33 монографії, отримано 93 патенти та 2 гранти європейського клубу панкреатологів, організовано та проведено 7 конференцій.
На факультеті 7 клінічних кафедр, співробітники яких постійно працюють над вдосконаленням лікувальної роботи, впровадженням сучасних технологій діагностики, лікування, в т.ч. оперативних втручань, над покращенням показників лікувальної діяльності.
Значну увагу на факультеті приділяють вихованій роботі зі студентами. Активно працює студентське самоврядування, профспілкова організація, студентська рада гуртожитку №9. Студенти факультету постійно проводять акції милосердя, надають шефську допомогу вихованцям дитячих будинків міста, беруть участь у дебютних концертах першокурсників, фестивальних факультетських концертах, урочистих випусках, конкурсах КВК тощо.
Разом з тим, аналіз діяльності факультету свідчить про наявність ряду недоліків у навчально-методичному забезпеченні навчального процесу на кафедрах, у підготовці науково-педагогічних кадрів, зокрема у підготовці кандидатів та докторів наук, роботі з резервом на посади завідувачів кафедр. Потребує покращення матеріально-технічне забезпечення кафедр. Слід звернути увагу на вдосконалення виховної роботи зі студентами з метою зменшення кількості пропусків занять без поважних причин та виховної роботи зі студентами, що проживають у гуртожитках.

Вчена рада університету постановляє:
1. Схвалити роботу деканату медичного факультету №2.
2. Деканові медичного факультету №2, професору Джоджуа А.Г.:
2.1. Активізувати роботу з підготовки, розстановки та виховання науково-педагогічних кадрів факультету, контролювати виконання плану підвищення кваліфікації викладачів, забезпечити створення діючого резерву завідувачів кафедр і навчальних доцентів. Двічі на рік заслуховувати питання на засіданні Вченої ради факультету.
Строк виконання – щорічно: жовтень, квітень
2.2 Посилити контроль щодо якості навчального процесу, шляхом проведення контрольних зрізів знань у студентських групах після завершення циклу чи складання модулюю.
Строк виконання – за окремим графіком
2.3 Аналізувати ефективність наукових досліджень та стан лікувальної роботи на кафедрах факультету
Строк виконання – один раз на рік за планом
роботи Вивченої ради факультету
2.4 Розробити й затвердити на засіданні Вченої і ради факультету конкретні заходи щодо підвищення якості підготовки випускників.
Строк виконання – до 1 листопада
2.5 Протягом навчального року контролювати на кафедрах підготовку студентів до ліцензійних іспитів Крок-1 та Крок-2. Проводити контрольну перевірку готовності студентів до ліцензійних іспитів Крок-1 та Крок-2.
Строк виконання – постійно; тестування – у грудні,
квітні та травні
2.6 Щомісячно аналізувати стан навчальної дисципліни на факультеті, активізувати роботу щодо скорочення кількості пропущених студентами лекцій та практичних занять без поважної причини.
Строк виконання – за графіком старостатів
2.7 Контролювати освоєння практичних навичок студентами факультету під час занять та в період проходження ними виробничої практики з наступним обговоренням на засіданні Вченої ради факультету.
Строк виконання – один раз на семестр
2.8 Разом зі співробітниками деканату з виробничого навчання розробити систему заходів з підвищення ефективності проходження виробничої практики студентами факультету.
Строк виконання – до 30 березня
2.9 Декану та помічникові декана з виховної роботи, разом з професорсько-викладацьким складом та органами студентського самоврядування факультету покращити роботу з виховання студентів, зокрема в гуртожитку №9.
Строк виконання – за окремим планом
2.10 Удосконалити мультимедійну презентацію про факультет для профорієнтаційної роботи.
Строк виконання – до 30 жовтня
2.11 Провести анкетування серед студентів 1-го курсу про оцінку ефективності профорієнтаційної роботи ДонНМУ. Відібрати групу студентів для профорієнтаційної роботи в навчальних закладах, які вони закінчили.
Строк виконання – жовтень-листопад

3. Завідувачам кафедр медичного факультету №2:
3.1. Активізувати підготовку та видання навчально-методичних матеріалів з грифом МОЗ і МОН України, забезпечити виконання планів їх видання.
Строк виконання – за планом видавничої
роботи ДонНМУ
3.2. Контролювати якість навчального процесу та домагатися оцінки знань студентів на кожному занятті відповідно до вимог кредитно-модульної системи. Підвищити вимоги до рівня знань студентів. Результати аналізу обговорювати на кафедральних нарадах в кінці кожного семестру.
Строк виконання – постійно
3.3. З метою удосконалення форм самостійної роботи студентів систематично оновлювати банки тестових завдань для всіх видів контролю знань відповідно до строків їх використання.
Строк виконання – до початку навчального семестру
3.4. Звітувати на засіданнях Вченої ради факультету щодо виконання дисертаційних робіт тими співробітниками кафедр, що не мають вченого ступеня.
Строк виконання – один раз на начальний рік
3.5 Продовжити роботу з покращення матеріально-технічного оснащення кафедр факультету за рахунок залучення позабюджетних коштів.
Строк виконання – постійно
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого проректора проф. Б.Б.Івнєва.


Голова Вченої ради ДонНМУ,
член-кореспондент НАМН України,
д.мед.н., проф.                                 Ю.В. Думанський


Секретар Вченої ради ДонНМУ,
доц.                                         О.І. Беседіна