Проект Рішення

Вченої ради Донецького національного медичного університету
ім. М.Горького «Про діяльність медичного факультету №2 з підготовки фахівців і перспективи розвитку факультету»
від 25 жовтня 2013 р.

Заслухавши та обговоривши доповідь декана медичного факультету №2 професора Джоджуа А.Г. та інформацію комісії у складі декана медичного факультету №3 проф. Герасименка О.І., проф. Хрипаченка І.А., проф. Нальотова С.В., проф. Єрмолаєвої М.В. Вчена Рада університету відзначає, що на медичному факультеті №2 підготовка фахівців за фахом «лікувальна справа» здійснюється в повній відповідності з існуючими державними стандартами вищої медичної освіти. Робота деканату ведеться відповідно за затвердженого Радою факультету плану роботи на навчальний рік. Деканат і кафедри факультету проводять належну роботу щодо подальшого удосконалення якості підготовки майбутніх фахівців, удосконалення педагогічного процесу, навчально-методичної, науково-дослідної, лікувальної роботи та виховання студентів.
Постійне вдосконалення навчально-методичної роботи на кафедрах факультету дає вагомі результати. За звітний період у конкурсі НМР університету факультет чотири роки поспіль посідав перше та лише один раз – друге місце.
Успіхи в НМР базуються на високій інтенсивності видавничої діяльності. З грифом МОЗ та МОН України співробітниками кафедр за звітний період видано: 10 підручників, 53 навчальних посібники та 3 електронних навчальних посібники.
За останні п’ять років кафедри факультету брали участь у методичному забезпеченні 2-х університетських, 8-ми обласних, 10-ти всеукраїнських олімпіад та форумів учнівської та студентської молоді, підготували 6 призерів цих олімпіад.
Завдяки цілеспрямованій роботі деканату, кафедр університету студенти демонструють стабільно високі результати під час складання ліцензованих інтегрованих іспитів «Крок-1» та «Крок-2».
Деканат постійно здійснює контроль за навчальним процесом, приймаються своєчасні та адекватні заходи до порушників навчальної дисципліни.
За звітний період є певні успіхи в науково-дослідній роботі кафедр факультету. За основними показниками наукова робота на факультеті зберегла високий рівень, досягнутий у попередні роки. Факультет стабільно займає друге місце в університеті за підсумками результатів НДР.
За останні п’ять років співробітниками факультету було захищено 5 докторських та 30 кандидатських дисертацій.
Сьогодні колективами кафедр виконуються 6 НДР. За звітний період співробітниками факультету видано 33 монографії, отримано 93 патенти та 2 гранти європейського клубу панкреатологів, організовано та проведено 7 конференцій.
На факультеті 7 клінічних кафедр, співробітники яких постійно працюють над вдосконаленням лікувальної роботи, впровадженням сучасних технологій діагностики, лікування, в т.ч. оперативних втручань, над покращенням показників лікувальної діяльності.
Значну увагу на факультеті приділяють вихованій роботі зі студентами. Активно працює студентське самоврядування, профспілкова організація, студентська рада гуртожитку №9. Студенти факультету постійно проводять акції милосердя, надають шефську допомогу вихованцям дитячих будинків міста, беруть участь у дебютних концертах першокурсників, фестивальних факультетських концертах, урочистих випусках, конкурсах КВК тощо.
Разом з тим, аналіз діяльності факультету свідчить про наявність ряду недоліків у навчально-методичному забезпеченні навчального процесу на кафедрах, у підготовці науково-педагогічних кадрів, зокрема у підготовці кандидатів та докторів наук, роботі з резервом на посади завідувачів кафедр. Потребує покращення матеріально-технічне забезпечення кафедр. Слід звернути увагу на вдосконалення виховної роботи зі студентами з метою зменшення кількості пропусків занять без поважних причин та виховної роботи зі студентами, що проживають у гуртожитках.

Вчена Рада університету постановляє:
1. Схвалити роботу деканату медичного факультету №2.
2. Деканові медичного факультету №2, професору Джоджуа А.Г.:
2.1. Активізувати роботу з підготовки, розстановки та виховання науково-педагогічних кадрів факультету, контролювати виконання плану підвищення кваліфікації викладачів, забезпечити створення діючого резерву завідувачів кафедр і навчальних доцентів.
Строк виконання – постійно
2.2. Посилити контроль щодо якості навчального процесу, підвищення ефективності наукових досліджень, поліпшення лікувальної роботи на кафедрах факультету, а саме:
2.2.1. Активніше впроваджувати на кафедрах факультету нові технології в систему навчання.
2.2.2. Протягом навчального року організувати на кафедрах дієву підготовку студентів до ліцензійних державних іспитів Крок-1 та Крок-2 шляхом відповідної роз’яснювальної роботу та контролю роботи кафедр з цього питання.
2.2.3. Щомісячно аналізувати стан навальної дисципліни на факультеті, активізувати роботу щодо скорочення кількості пропущених студентами лекцій та практичних занять без поважної причини.
2.2.4. Ретельніше контролювати освоєння практичних навичок студентами факультету під час занять та в період проходження ними виробничої практики.
2.2.5. Разом зі співробітниками деканату з виробничого навчання розробити систему заходів з підвищення ефективності проходження виробничої практики студентами факультету.
Строк виконання – постійно.
2.3. Продовжити роботу з покращення матеріально-технічного оснащення кафедр факультету за рахунок залучення позабюджетних коштів.
Строк виконання – постійно.
2.4. Разом з професорсько-викладацьким складом та органами студентського самоврядування факультету покращити роботу з виховання студентів, зокрема в гуртожитку №9.
Строк виконання – постійно.
2.5. Активізувати профорієнтаційну роботу з метою залучення найбільш талановитих абітурієнтів для навчання на факультеті.
Строк виконання – постійно.

3. Завідувачам кафедр медичного факультету №2:
3.1. Активізувати підготовку та видання навчально-методичних матеріалів з грифом МОЗ і МОН України, забезпечити виконання планів їх видання.
Строк виконання – постійно
3.2. Контролювати якість навчального процесу та домагатися оцінки знань студентів на кожному занятті відповідно до вимог кредитно-модульної системи.
Строк виконання – постійно.
3.3. Удосконалювати форми самостійної роботи студентів. Систематично оновлювати банки тестових завдань для всіх видів контролю знань у відповідності з термінами їх використання.
Строк виконання – постійно.
3.4. Вжити заходів щодо своєчасного виконання дисертаційних робіт тими співробітниками кафедр, що не мають вченого ступеня. Продовжити підготовку науково-педагогічних кадрів через магістратуру та аспірантуру.
Строк виконання – постійно.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого проректора проф. Б.Б.Івнєва.


Голова Вченої ради ДонНМУ,
член-кореспондент НАМН України,
д.мед.н., проф.                                  Ю.В. Думанський


Секретар Вченої ради ДонНМУ,
доц.                                          О.І. Беседіна