Правила прийому 2016р.

Телефон приймальної комісії: +38-099-060-36-65

Схвалено Вченою радою
Донецького національного
Медичного університету ім. М.Горького
протокол №4 від 24 грудня 2015 р.
Затверджено наказом
по Донецькому національному
медичному університету ім. М.Горького
№ 247/1 від 24 грудня 2015 р.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

на навчання до Донецького національного медичного університету

імені М.Горького у 2016 році

Провадження освітньої діяльності у Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького (далі – ДонНМУ) здійснюється відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки (серія АЕ №636054 від 09.02.2015 р.).

Прийом документів до Краснолиманського медичного коледжу Донецького національного медичного університету ім. М.Горького проводиться Приймальною комісією відокремленого структурного підрозділу.

Правила прийому до Донецького національного медичного університету ім. М.Горького у 2016 році (далі – Правила) розроблені Приймальною комісією Донецького національного медичного університету ім. М.Горького відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року за № 1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за №1351/27796, затверджені на Вченій Раді Донецького національного медичного університету ім. М.Горького (протокол № 4 від 24 грудня 2015 року) та рішенням Приймальної комісії (протокол № 1 від 24 грудня 2015 року).

І. Загальні положення

1.1. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

 • відбіркова комісія – структурний підрозділ приймальної комісії, який виконує її функції у відокремленому структурному підрозділі вищого навчального закладу;
 • вступне випробування - перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, співбесіди, вступного іспиту, творчого конкурсу, фахового випробування тощо;
 • вступний іспит - оцінювання знань особи та здатності до опанування навчальної програми певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти;
 • вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання до вищого навчального закладу;
 • Єдина державна електронна база з питань освіти (далі - Єдина база) - автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;
 • конкурсний бал – сума балів вступника, до якої входять результати вступних випробувань, та інших показників, що обраховується відповідно до цих Умов та правил прийому до вищого навчального закладу для осіб, що вступають для здобуття відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти;
 • конкурсний предмет - навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до вищого навчального закладу;
 • право на зарахування поза конкурсом - право вступника, передбачене законом, щодо зарахування до вищого навчального закладу без участі в загальному відборі, що реалізується відповідно до цих Умов;
 • право першочергового зарахування - право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі;
 • пріоритетність - заздалегідь встановлена вступником черговість заяв (від 1 до 15, де 1 є показником найбільш пріоритетної заяви), за якою визначається вибір спеціальності (спеціалізаціями окремих спеціальностей: 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 035 Філологія (українська мова; іноземні мови), 274 Транспортні технології (за видами)і вищого навчального закладу для зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на основі його конкурсного балу. Пріоритетність визначається вступником під час вступу на навчання для отримання ступеня молодшого бакалавра та бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на денну форму навчання за кошти державного бюджету на основі повної загальної середньої освіти.
 • рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю зарахування на навчання за спеціальностями (спеціалізації), що формується відповідно до цих Умов та правил прийому до вищого навчального закладу;
 • співбесіда - перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо включення вступника до рейтингового списку;
 • творчий конкурс - форма вступного випробування для вступу на основі повної та базової загальної середньої освіти, метою якого є перевірка та оцінювання здібностей особи до творчої діяльності за спеціальностями, які визначені Переліком спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників;
 • технічна помилка - описка, граматична помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії під час внесення даних заяви до 4 Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі;
 • фахове випробування - форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня;.
 • Термін "ваучер" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про зайнятість населення".

1.2. Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році є обов’язковими для вищих навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування, крім вищих військових навчальних закладів (вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання) та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів.

Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за ступенями молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, доктора філософії та освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, спеціаліста є ліцензія Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг, видана в порядку, установленому законодавством, та затверджені вченою (педагогічною) радою вищого навчального закладу правила прийому до вищого навчального закладу.

Прийом на навчання на перший курс з нормативним та скороченим терміном навчання проводиться в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Особливості впровадження цього Переліку визначаються наказом Міністерства освіти і науки. Прийом на навчання на другий та наступні курси з нормативним терміном навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до Переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався набір на перший курс.

1.3. Фінансування підготовки фахівців у ДонНМУ здійснюється:

 • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за державним замовленням, за кошти державного бюджету);
 • за рахунок державної цільової підтримки для здобуття вищої освіти у вигляді повної або часткової оплати навчання визначеним законом категоріям осіб. Порядок та умови надання державної цільової підтримки визначаються Кабінетом Міністрів України;
 • за ваучерами;
 • за кошти фізичних та юридичних осіб.

Розміщення державного замовлення здійснюється у вищих навчальних закладах, що мають статус державної, комунальної чи приватної установи. Державне замовлення на підготовку фахівців ступеня молодшого бакалавра або ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) розміщується шляхом укладення відповідних договорів між державними замовниками, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, та відповідними вищими навчальними закладами України, що в установленому порядку надали інформацію про вступ до них осіб, які на конкурсних засадах отримали право на здобуття вищої освіти за кошти Державного бюджету України.

1.4 Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за кошти державного бюджету, можуть здобувати ступінь магістра за кошти фізичних, юридичних осіб, крім випадків передбачених законодавством.

Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах за тим самим ступенем освіти, за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658. Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти вважається вступом одночасно на ступень бакалавра та магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) в значенні цього Порядку.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у державних та комунальних вищих навчальних закладах, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

1.5. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Усі особи, які здобувають вищу освіту у вищих навчальних закладах, мають рівні права та обов’язки.

1.6. Прийом до вищих навчальних закладів на всі ступені та освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється на конкурсній основі незалежно від форми власності вищого навчального закладу та джерел фінансування навчання.

1.7. Забороняється одночасне навчання на денній формі навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки).

II. Організація прийому до Донецького національного медичного університету ім. М.Горького

2.1. Організацію прийому вступників до ДонНМУ здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію ДонНМУ, затвердженого Вченою радою ДонНМУ у відповідності до Примірного положення про приймальну комісію (додаток 1). Положення про приймальну комісію оприлюднюється на офіційному веб-сайті ДонНМУ.

Для прийому вступників до Краснолиманського медичного коледжу Донецького національного медичного університету ім. М.Горького створюється приймальна комісія відокремленого підрозділу, склад якої затверджується наказом ректора Донецького національного медичного університету ім. М.Горького.

2.2. Ректор ДонНМУ забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі Умов, Правил прийому до ДонНМУ, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

2.3. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором ДонНМУ.

2.4. Рішення приймальної комісії стосовно мінімального та максимального обсягу державного замовлення для вступників для здобуття вищої освіти ступенів спеціаліста медичного, фармацевтичного спрямувань) за профільними спеціальностями (спеціалізаціями) в межах, що не перевищує обсяг державного замовлення попереднього року більше, ніж на 25 відсотків, в межах ліцензійного обсягу кожної спеціальності повинно бути прийняте не пізніше 15 червня. У разі, якщо державне замовлення в попередньому році складало не більше 8 осіб або не надавалось взагалі, то максимальний обсяг державного замовлення може бути встановлений в межах 10 осіб, але не більше ліцензованого обсягу за спеціальностями. МОН до 1 червня затверджує перелік профільних спеціальностей вищих навчальних закладів незалежно від підпорядкування, крім вищих військових навчальних закладів (вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання) та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, за якими може здійснюватись набір за державним замовленням.

Рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного замовлення для інших категорій вступників у межах ліцензійного обсягу за факультетами, спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки), нозологіями, профілями, мовами тощо щодо кожної спеціальності повинно бути прийняте не пізніше трьох календарних днів після доведення вищому навчальному закладу обсягів державного замовлення.

2.5. Усі питання, пов'язані з прийомом до ДонНМУ, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті ДонНМУ, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

3.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

3.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного, фармацевтичного спрямувань (додаток 2) приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників (додаток 3), окрім випадків передбачених у розділах VIII, X, XVIII цих Правил.

3.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного та стоматологічного спрямувань ДонНМУ приймає на другий курс (з нормативним терміном навчання) і фармацевтичного спрямування на перший курс заочної форми навчання (зі скороченим терміном навчання) на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться за результатами фахових випробувань (письмових тестувань) без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Програми вступних фахових випробувань визначає ДонНМУ.  (див. додаток 3).

ДонНМУ приймає на другий курс медичного факультету за спеціальністю 222 «Медицина», (з нормативним терміном навчання на вакантні місця понад план державного замовлення) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.12010101 «лікувальна справа» та 5.12010102 «сестринська справа» (див. додаток 3). Прийом на навчання на основі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця понад план державного замовлення) проводиться за результатами вступних фахових випробувань (письмового тестування) без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Програми фахових вступних випробувань визначає ДонНМУ.

ДонНМУ приймає на другий курс стоматологічного факультету за спеціальністю 221 «Стоматологія» (з нормативним терміном навчання на вакантні місця понад план державного замовлення) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.12010104 «стоматологія» та 5.12010106 «стоматологія ортопедична» (див. додаток 3). Прийом на навчання на основі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця понад план державного замовлення) проводиться за результатами вступних фахових випробувань (письмового тестування) без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Програми фахових вступних випробувань визначає університет.

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до вищих навчальних закладів (наукових установ) приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

IV. Правила прийому до Донецького національного медичного університету ім. М.Горького

4.1. Правила прийому до ДонНМУ розроблені відповідно до законодавства України, у тому числі Умов прийому, і затверджені Вченою радою ДонНМУ і розміщуються на офіційному веб-сайті ДонНМУ і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому діють протягом календарного року.

4.2. Правила прийому оприлюднюються державною мовою. У разі прийняття рішення місцевою радою щодо використання регіональних мов або мов національних меншин Правила прийому також оприлюднюються цими мовами.

4.3. ДонНМУ оголошує прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст медичного, фармацевтичного спрямувань відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, на факультети (терміни навчання визначаються державними стандартами):

медичний факультет за спеціальністю 222 «Медицина», термін навчання 6 років, кваліфікація – лікар;

стоматологічний факультет за спеціальністю 221 «Стоматологія», термін навчання 5 років, кваліфікація – лікар-стоматолог;

фармацевтичний факультет за спеціальністю 226 «Фармація», термін навчання 5 років, кваліфікація – провізор;

заочну форму фармацевтичного факультету за спеціальністю 226 «Фармація», молодших спеціалістів зі скороченим терміном термін навчання – 4,5 років, кваліфікація – провізор.

Проектні обсяги підготовки в ДонНМУ на 2016 рік

(відповідно до листа МОЗ України від 17.06.2015

за № 08.01-47/19115):

Шифр галузі Галузь знань Код спеціальності Найменування спеціальності Освітньо-кваліфікаційний рівень Форма навчання Загальний обсяг підготовки (ліцензійний)

В т.ч.

за кошти державного бюджету

22 Охорона здоров’я 221 Стоматологія Спеціаліст Денна 190 4
222 Медицина Спеціаліст Денна 675 441
223 Медсестрин-ство Молодший Спеціаліст Денна 90 5
226 Фармація Спеціаліст Денна 120 0
    Спеціаліст Заочна 100 0

 

4.4. До ДонНМУ приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

Прийом до ДонНМУ на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

4.5. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу до ДонНМУ, надається одне койко-місце на період подачі документів до приймальної комісії чи складання іспитів або фахових вступних випробувань. ДонНМУ гарантує належні умови проживання. ДонНМУ забезпечує проживання в гуртожитку іногородніх студентів, а також іноземних студентів.

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

5.1. Порядок роботи Приймальної комісії: на час прийому з 11.07. по 27.07. 2016 р. (пн. – пт. від 9.00 до 17.00, сб. від 9.00 до 13.00, нд. – вихідний). З 01.08 по 12.08.2016 р. Приймальна комісія працює з 9.00 до 18.00 щоденно.

5.2.Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти розпочинається 11 липня, крім випадків, передбачених у розділі XVIII цих Правил.

5.3. Прийом заяв у паперовій або електронній формі від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти закінчується о 18.00 годині 27 липня, крім випадків, передбачених пунктами 4 і 5 цього розділу та розділу XVIII цих Правил.

5.4. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і складають вступні іспити в ДонНМУ, зокрема відповідно до розділу VIIІ цих Правил, а також проходять співбесіду відповідно до розділу X цих Правил, закінчується о 18.00 годині 20 липня. Співбесіди та вступні іспити проводяться з 21 липня до 28 липня.

5.5 Прийом заяв та документів від осіб, які для вступу на навчання мають проходити фахові вступні випробування в ДонНМУ відповідно до розділу VII цих Правил, закінчується о 18.00 годині 20 липня. Фахові вступні випробування проводяться з 18 липня до 27 липня.

5.6. Рейтинговий список вступників, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного, фармацевтичного спрямування, із зазначенням рекомендованих до зарахування формується ЄДБО на основі конкурсного балу та пріоритетності заяв за кожним вищим навчальним закладом, ступенем, спеціальністю (спеціалізацією), з повідомленням про отримання чи неотримання вступниками права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету та оприлюднюється не пізніше 12.00 години 1 серпня. При цьому вважається, що вступник обрав ступень, спеціальність (спеціалізацію) та вищий навчальний заклад, яким відповідає найвища пріоритетність серед тих, за якими він отримав право здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету.

5.7. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування:

 • на місця за кошти державного бюджету відповідно до пункту 1 розділу XV цих Правил до 18.00 години 05 серпня;
 • на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 10 серпня.

5.8. Зарахування вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти відбувається:

 • за кошти державного бюджету не пізніше 12.00 години 06 серпня;
 • за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання набору за кошти державного бюджету за відповідною спеціальністю (спеціалізацією) не пізніше 12 серпня.

5.9. Прийом документів від осіб, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за скороченими програмами відповідно до абзаців 5 та 6 пункту 3 розділу III цих Правил, закінчується о 18.00 годині 20 липня. Фахові вступні випробування проводяться з 21 липня до 27 липня.

5.10. Прийом заяв і документів, вступні фахові випробування, що проводить ДонНМУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

Прийом заяв та документів від вступників на денну форму навчання на другий курс медичного факультету за спеціальністю 222 «Медицина» (з нормативним терміном навчання на вакантні місця понад план державного замовлення) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста розпочинається 11 липня і закінчується 20 липня.

Фахові вступні випробування проводяться з 21 липня по 27 липня. Для даної категорії вступників (з нормативним терміном навчання на вакантні місця, які визначаються наказом ректора ДонНМУ не пізніше 1 липня) та виділяються вакантні місця понад план державного замовлення (в межах ліцензованого обсягу) на другому курсі медичного факультету за спеціальністю «медицина».

Прийом заяв та документів від вступників на денну форму навчання на другий курс стоматологічного факультету за спеціальністю 221 «Стоматологія» (з нормативним терміном навчання на вакантні місця понад план державного замовлення в межах ліцензованого обсягу) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста розпочинається 11 липня і закінчується 20 липня.

Для даної категорії вступників з нормативним терміном навчання на вакантні місця понад план державного замовлення в межах ліцензованого обсягу визначаються наказом ректора ДонНМУ не пізніше 1 на другому курсі стоматологічного факультету за спеціальністю «стоматологія». Фахові вступні випробування проводяться з 21 липня по 27 липня.

Прийом заяв та документів від вступників на заочну форму навчання фармацевтичного факультету на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста розпочинається 11 липня і закінчується 27 липня. Для даної категорії вступників виділяється 100 місць ліцензованого обсягу прийому на 1-й курс.

Фахові вступні випробування проводяться з 28 по 31липня.

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста на заочну форму навчання фармацевтичного факультету із зазначенням рекомендованих до зарахування, оприлюднюється не пізніше 7 серпня.

Зарахування на денну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб здійснюється не пізніше 12 серпня.

VІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Донецького національного медичного

університету ім. М.Горького

6.1. Вступники для освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного, фармацевтичного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ Х цих Правил) та зарахування поза конкурсом (розділ ХІ цих Правил), подають заяви тільки в електронній формі. Вони можуть подати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей (спеціалізацій), на яких передбачено прийом за кошти державного бюджету. Подання заяв у електронній формі на спеціальності (спеціалізації), на яких не передбачається прийому за кошти державного бюджету, не обмежується.

Всі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі. Вони можуть подавати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей.

6.2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії ДонНМУ. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано вищим навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) до цього самого вищого навчального закладу.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

6.3. У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки тощо) та форму навчання.

Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного, фармацевтичного спрямувань вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Заяви, подані на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

6.4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України");
 • свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання за 2016 рік (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ Х цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділ ХІ цих Правил) (за наявності).

6.5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання за 2016 рік (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ Х цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділ ХІ цих Правил) (за наявності);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 • 3 конверти з марками по Україні.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків, установлених у розділі V цих Правил, для прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

У Правилах прийому до аспірантури вищі навчальні заклади (наукові установи) можуть встановити додатковий перелік документів, обов’язковий для допуску до вступних випробувань.

6.6. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році, окрім випадків передбачених у розділах VIII, X, XVIII цих Правил.

6.7. ДонНМУ допускає до участі в конкурсі абітурієнтів, що успішно склали зовнішнє незалежне оцінювання з загальноосвітніх конкурсних предметів.

6.8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією ДонНМУ, або в установленому законодавством порядку. Копії документу, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

6.9. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією вищого навчального закладу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 № 1085.

6.10. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Письмове підтвердження Технічного адміністратора Єдиної бази або директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до вищого навчального закладу, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

6.11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ДонНМУ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дати, що передує дню оголошенню рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті ДонНМУ.

6.12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ Х цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділ ХІ цих Правил), першочергового зарахування (розділ XII цих Правил) фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

6.13. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2015 року за №614/27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється вищим навчальним закладом до початку другого семестру першого року навчання його власника.

6.14. Приймальна комісія вищого навчального закладу, до якого вступник подав заяву, перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до інших навчальних закладів.

VІI. Організація і проведення конкурсу

7.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ДонНМУ, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року (результати вступних іспитів, фахових вступних випробувань):

 • з трьох предметів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного та фармацевтичного спрямування. Один з цих предметів може встановлюватись на вибір вступника з переліку, запропонованого ДонНМУ;

Обов'язковим конкурсним предметом є українська мова та і література.

7.2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів, фахових вступних випробувань) відповідного рівня, помножених на вагові коефіцієнти, та середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помноженого на ваговий коефіцієнт 0,1. Бали за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України) перелік секцій яких відповідно до напрямів підготовки при вступі до вищих навчальних закладів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного, фармацевтичного (наведено в додатку 10 до цих Правил), нараховуються з урахуванням коефіцієнта 0,05.Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали, наведеною у додатку 8 до цих Правил.

7.3. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковим, крім випадків, передбачених розділами VIII, X, XVIII цих Правил.

7.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ДонНМУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного, фармацевтичного спрямувань, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів), а саме:

- спеціальність 222 «Медицина» – біологія (профільний предмет, ваговий коефіцієнт 0,45), українська мова та література (ваговий коефіцієнт 0,2), за вибором: хімія, фізика, математика або історія України (ваговий коефіцієнт 0,2);

- спеціальність 221 «Стоматологія» – біологія (профільний предмет, ваговий коефіцієнт 0,45), українська мова та література (ваговий коефіцієнт 0,2), за вибором: хімія, фізика, математика або історія України (ваговий коефіцієнт 0,2);

- спеціальність 226 «Фармація», (денна форма навчання) – хімія (профільний предмет, ваговий коефіцієнт 0,45), українська мова та література (ваговий коефіцієнт 0,2), за вибором: біологія, фізика, математика або історія України (ваговий коефіцієнт 0,2).

7.5. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій).

7.6. При прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за скороченими термінами підготовки чи на 2-й курс з нормативним терміном підготовки за результатами фахових вступних випробувань зараховуються особи, які вступають на основі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів молодший спеціаліст, напрямів підготовки та спеціальностей, для яких передбачені інтегровані навчальні плани зі скороченим терміном підготовки.

Прийом на навчання на базі раніш здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів, для яких передбачені інтегровані навчальні плани зі скороченим терміном підготовки або на 2-й курс з нормативним терміном підготовки, проводиться за результатами вступного фахового випробування (письмове тестування) без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Для конкурсного відбору цих осіб, які вступають на основі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів молодший спеціаліст вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів вступного фахового випробування (письмове тестування) та середнього бала документа (додатка до документа) про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Програми фахових вступних випробувань визначає ДонНМУ (не пізніше як за три місяці до початку прийому документів). Програми фахових вступних випробувань оприлюднюються на веб-сайті ДонНМУ.

7.7. Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

 • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;
 • інших форм вступних випробувань (іспити, співбесіди, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень тощо), які встановлені Правилами прийому до аспірантури вищого навчального закладу (наукової установи).

Вага кожного вступного випробування у конкурсному балі визначається в Правилах прийому до аспірантури ДонНМУ.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до відповідного вищого навчального закладу (наукової установи) протягом 12 місяців.

VIІI. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти

8.1. Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі мають право:

 • особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

8.2. Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у т.ч. демобілізовані), після 30 листопада 2015 року та особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби), в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

8.3. Абітурієнти, які мають право на вступ до ДонНМУ за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного, фармацевтичного спрямувань складають вступні іспити, а саме:

- спеціальність 222 «Медицина» – біологія (профільний предмет, ваговий коефіцієнт 0,45), українська мова та література (ваговий коефіцієнт 0,2), хімія (ваговий коефіцієнт 0,2);

- спеціальність 221 «Стоматологія» – біологія (профільний предмет, ваговий коефіцієнт 0,45), українська мова та література (ваговий коефіцієнт 0,2), хімія (ваговий коефіцієнт 0,2);

- спеціальність 226 «Фармація», (денна форма навчання) – хімія (профільний предмет, ваговий коефіцієнт 0,45), українська мова та література (ваговий коефіцієнт 0,2), біологія (ваговий коефіцієнт 0,2).

ІХ. Проведення вступних екзаменів та фахових випробувань

9.1.Відповідно до пункту 3 розділу III, пункту 6 розділу VII, розділу VIIІ цих Правил для проведення вступних іспитів створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) створюються фахові атестаційні комісії. Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями.

Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність у ДонНМУ.

9.2. Результати вступних іспитів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

9.3 Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються ДонНМУ не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті ДонНМУ та в приймальній комісії.

9.4. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

9.5. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ДонНМУ, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.

Заяви про ознайомлення з помилками, допущеними в письмовій роботі, подаються особисто абітурієнтами не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки вступного випробування. Ознайомлення абітурієнта з письмовою роботою проводиться не пізніше наступного робочого дня після подання заяви.

Заяви на апеляції подаються в день ознайомлення з помилками в письмовій роботі й розглядаються протягом двох наступних робочих днів. Апеляції на результати співбесіди розглядає апеляційна комісія не пізніше наступного дня після їх проведення.

Додаткове опитування чи тестування абітурієнтів при розгляді апеляцій не допускається.

9.6. Відомості щодо результатів вступних іспитів чи фахових випробувань формуються в Єдиній базі.

9.7. Тривалість письмового тестування (для категорій вступників, яким надане таке право) з біології, хімії – 180 хвилин, з української мови і літератури, – 60 хвилин. Тривалість фахового випробування (письмового тестування) для осіб, які вступають на основі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів молодший спеціаліст, напрямів підготовки та спеціальностей, для яких передбачені інтегровані навчальні плани зі скороченим терміном підготовки або на 2-й курс з нормативним терміном підготовки – 120 хвилин.

9.8. Критерії оцінок на вступних випробуваннях та вступних фахових випробуваннях у ДонНМУ (для категорій вступників, яким надане таке право) затверджуються головами предметних екзаменаційних (фахових) комісій і доводяться до відома вступників з початку прийому документів. Критерії оцінок є єдиними з кожної дисципліни для всіх спеціальностей і категорій вступу.

Оцінки вступних випробувань оголошуються наступного дня після їх проведення.

9.9. Під час проведення вступних випробувань (особами, яким надане таке право) забороняється використовувати підручники, навчальні посібники, інші матеріали та технічні засоби тощо. При користуванні під час тестування сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням) вступник без попередження усувається від участі у них, про що складається акт. На його екзаменаційній роботі викладач вказує причину усунення та час. При перевірці така робота дешифрується і вона оцінюється балами, нижче мінімального рівня (нижче 110 балів) незалежно від обсягу і змісту написаного. Апеляції з питань усунення від тестування не розглядаються.

Результати письмового тестування оцінюються за дванадцятибальною шкалою, при цьому переведення оцінок 12-бальної шкали до шкали від 100 до 200 балів для осіб, яким надане право складання вступних випробувань в ДонНМУ, здійснюється за наступною схемою:

12-ти бальна 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100-бальна 100 110 116 120 124 138 153 167 173 188 192 198 200

 

X. Зарахування до ДонНМУ за співбесідою

10.1. За результатами співбесіди з профільного предмета (біологія або хімія відповідно до спеціальності згідно додатку 5 до Правил прийому) зараховуються до ДонНМУ особи:

 • яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право, а саме:
 • особи, які закінчили середні й професійно-технічні заклади освіти з відзнакою (з відмінними оцінками – 10-12 балів) і які згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (у редакції Закону України від 19.12.91, зі змінами та доповненнями):

ü  віднесені до категорії 1 або 2;

ü  є неповнолітніми дітьми померлих громадян, віднесених до категорії 1, 2, або 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою (неповнолітніми вважаються діти, яким не виповнилося 18 років на день подання документів до Приймальної комісії);

ü  є неповнолітніми дітьми громадян, віднесених до категорії 1;

ü  є дітьми, зазначеними у статті 27 цього Закону, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою;

ü  є дітьми, які мають підстави для встановлення категорії 2 або 3, до досягнення повноліття;

ü  є дітьми до досягнення повноліття, які до вступу в державні вищі навчальні заклади, розташовані за межами зони забруднення, мали підстави для отримання категорії 4.

 • особи, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;
 • особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів одинадцятого-чотирнадцятого статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

10.2 Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

10.3 Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

XІ. Зарахування до ДонНМУ поза конкурсом

11.1. Поза конкурсом зараховуються:

 • особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право;
 • інваліди I, II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (обраною спеціальністю), відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";
 • особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право:

ü  віднесені до категорії 1 або 2;

ü  є неповнолітніми дітьми померлих громадян, віднесених до категорії 1 або 2, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

ü  є неповнолітніми дітьми померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

ü  є неповнолітніми дітьми громадян, віднесених до категорії 1;

ü  є дітьми, зазначеними у статті 27 цього Закону, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою;

ü  є дітьми, які мають підстави для встановлення категорії 2 або 3 до досягнення повноліття;

ü  є дітьми до досягнення повноліття, які до вступу в державні вищі навчальні заклади, розташовані за межами зони забруднення, мали підстави для отримання категорії 4;

 • особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надане таке право;
 • особи, яким відповідно до закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право;
 • члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

11.2. У межах кожного рейтингового списку вступників за кожною спеціальністю (спеціалізацією, освітньою програмою, напрямом підготовки) рішенням Кабінету Міністрів України може визначатися гарантований обсяг (до 5 відсотків) місць державного замовлення для окремих категорій вступників, визначених законом. Порядок отримання права здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету зазначеними категоріями осіб встановлюється Кабінетом Міністрів України. Зарахування осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

11.3 Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня магістра та доктора філософії.

11.4. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктом 2 цього розділу, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

XIІ. Право на першочергове зарахування до ДонНМУ

12.1. Право на першочергове зарахування до ДонНМУ мають:

 • особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону дитинства" надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді" надане таке право.

12.2 Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною в пункті 1 цього розділу.

XІІІ. Формування та оприлюднення рейтингового

списку вступників

13.1. Рейтинговий список вступників, формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;
 • вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
 • вступники, які мають право на зарахування за конкурсом.

13.2. У межах кожної зазначеної в пункті 1 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу ХІІ цих Правил (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) для:

ü  осіб, які беруть участь у конкурсі відповідно до заяви з вищим пріоритетом;

ü  осіб, які мають більшу суму балів результатів вступних випробувань;

ü  осіб, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами.

ü  осіб, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.

13.3. У рейтинговому списку вступників, який формується з Єдиної бази, зазначаються:

 • прізвище, ім'я та по батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника;
 • наявність підстав для вступу поза конкурсом;
 • наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;
 • наявність права на першочергове зарахування;
 • пріоритет заяви, зазначений вступником.

13.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази з урахуванням пріоритетності та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті ДонНМУ. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті ДонНМУ.

Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 1 розділу XІV цих Правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників, відповідно до пункту 3 цього розділу.

XІV. Надання рекомендацій для зарахування

14.1 Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця, за кошти державного бюджету, приймальна комісія приймає у строк, визначений пунктом 6 розділу V цих Правил, та згідно з порядком формування рейтингового списку, визначеного у розділі XІІІ цих Правил, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до нижчого. Вступника буде рекомендовано до зарахування за найвищим пріоритетом з числа зазначених ним під час подання заяв, за яким вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету.

Рекомендації до зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету на основі повної загальної середньої освіти при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного, ветеринарного спрямувань, особам, які мають підстави для вступу поза конкурсом, надаються в межах 20 відсотків максимального обсягу державного замовлення ДонНМУ.

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу місць, що фінансуються за кошти державного бюджету, за їх відсутності – у межах ліцензійного обсягу. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

14.2. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання на місця за кошти державного бюджету, відповідно до строків, визначених у пунктах 7-10 розділу V цих Правил.

14.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії ДонНМУ.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті ДонНМУ.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатися повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому.

XV. Реалізація права вступників

на вибір місця навчання

15.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в пункті 7 розділу V цих Правил, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами та Умовами прийому, до приймальної комісії ДонНМУ. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов'язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії ДонНМУ.

15.2. Особи, які у встановлені строки, визначені у пункті 7 розділу V цих Правил, не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами та Умовами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування на навчання за кошти державного бюджету, крім випадків визначених у розділах XVI, XVII та XIX цих Правил.

XVI. Коригування списку рекомендованих до зарахування

16.1 Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами та Умовами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії вищого навчального закладу).

Між строками, встановленими в пунктах 7 та 8 розділу V цих Правил, рекомендація до зарахування на місця за кошти державного бюджету надається вступникам для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймальною комісією без урахування наданих раніше рекомендацій до зарахування на навчання за кошти державного бюджету в іншому вищому навчальному закладі або на іншу спеціальність.

Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця, за кошти державного бюджету, не втрачають права участі у конкурсі на місця, за кошти фізичних та юридичних осіб. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

16.2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за кошти державного бюджету, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної комісії ДонНМУ та долучається до його особової справи.

16.3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу XV цих Правил.

Договір із замовником щодо навчання за кошти фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

16.4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за кошти державного бюджету, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за кошти державного бюджету або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

XVIІ. Наказ про зарахування до ДонНМУ

17.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ДонНМУ на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті ДонНМУ у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в пунктах 8-10 розділу V цих Правил.

17.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу XX цих Правил.

Вступники можуть бути відраховані з ДонНМУ за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

17.3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 1 розділу XV цих Правил.

17.4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленого порядку.

XVIІІ. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України

18.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України "Про вищу освіту", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців", Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації" та від 03 червня 1994 року № 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова", постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні", від 11 вересня 2013 року № 684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

18.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

18.3.Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

18.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому, за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном та українських національних культурних товариств (за наявності).

18.5. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня, зараховуються до ДонНМУ не пізніше 5 жовтня на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі. 18.6. Строки проведення співбесіди та зарахування іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до вищих навчальних закладів відповідно до доведених Міністерством освіти і науки України квот або вступають на підставі договорів, укладених вищими навчальними закладами з фізичними та юридичними особами, визначаються приймальною комісією.

18.6. Прийом іноземців на навчання здійснюється на підставі:

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених вищими навчальними закладами з юридичними та фізичними особами.

18.7. Іноземці подають до ДонНМУ такі документи:

а) анкету встановленого зразка;

б) копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);

в) документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

г) медичний сертифікат про стан здоров’я , засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець і виданий не пізніше, ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

д) страховий поліс щодо подання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безплатне надання екстреної медичної допомоги);

е) копію документа про народження;

є) 6 фотокарток розміром 60×40 мм;

ж) зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року.

Зазначені в підпунктах “б”, “г”, “е” пункту 18.8 Правил прийому документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

18.8. Прийом документів до ДонНМУ проводиться з 11 липня по 1 жовтня 2015 року.

18.9 Вступні фахові випробування проводяться у формі співбесіди з біології, фізики, хімії та української (російської).

18.10. Зарахування до ДонНМУ за результатами співбесіди при позитивній різниці між ліцензованим обсягом підготовки іноземних громадян та кількістю абітурієнтів з їх числа, які склали співбесіду з достатнім рівнем знань, проводиться до 5 жовтня в такій послідовності:

а) абітурієнти, які мають вищий середній бал атестата;

б) абітурієнти, які мають вищий середній бал підготовчого факультету;

в) абітурієнти, які мають середню медичну освіту;

г) абітурієнти, які мають медичний стаж;

д) абітурієнти, які здобувають другу вищу освіту.

XІX. Зарахування до вищих навчальних закладів на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

19.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п'яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 2, 3 розділу XVІI цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 19 вересня.

19.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.

XX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому

до Донецького національного медичного

університету ім. М.Горького

20.1 На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Правилами прийому може бути визначено порядок акредитації журналістів у приймальній комісії.

20.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов'язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

20.3. ДонНМУ створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (освітньої програми, напряму підготовки). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за кошти державного бюджету за кожною спеціальністю (освітньою програмою, напрямом підготовки) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом на офіційному веб-сайті ДонНМУ не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

20.4. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті ДонНМУ.

20.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.

20.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, граничний обсяг місць, що фінансуються за кошти державного бюджету, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до вищих навчальних закладів здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою "Конкурс", на підставі даних, внесених приймальними комісіями до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів X-XІІ цих Правил.

20.7. Не пізніше ніж за три дні до початку прийому документів на навчання для отримання ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) вищі навчальні заклади зобов'язані оприлюднити на власних веб-сайтах та внести до Єдиної бази інформацію про граничний обсяг місць, що фінансуються за кошти державного бюджету, на спеціальності (спеціалізації, освітні програми) у тому числі кількість місць для осіб, які вступають поза конкурсом.

Правила прийому на навчання до Донецького національного медичного університету ім. М.Горького у 2016 році розглянуті та схвалені на засіданні Вченої ради університету (протокол №4 від «24» грудня 2015 року).


 

Додаток 8

до Правил прийому

до ДонНМУ у 2016 році

Таблиця відповідності

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали


1 106,0
1,1 106,6
1,2 107,2
1,3 107,8
1,4 108,4
1,5 109,0
1,6 109,6
1,7 110,2
1,8 110,8
1,9 111,4
2 112,0
2,1 112,6
2,2 113,2
2,3 113,8
2,4 114,4
2,5 115,0
2,6 115,6
2,7 116,2
2,8 116,8
2,9 117,4
3 118,0
3,1 118,6
3,2 119,2
3,3 119,8
3,4 120,4
3,5 121,0
3,6 121,6
3,7 122,2
3,8 122,8
3,9 123,4
4 124,0
4,1 125,0
4,2 125,9
4,3 126,9
4,4 127,8
4,5 128,8
4,6 129,7
4,7 130,7
4,8 131,6
4,9 132,6
5 133,5
5,1 134,5
5,2 135,4
5,3 136,4
5,4 137,3
5,5 138,3
5,6 139,2
5,7 140,2
5,8 141,1
5,9 142,1
6 143,0
6,1 144,0
6,2 144,9
6,3 145,9
6,4 146,8
6,5 147,8
6,6 148,7
6,7 149,7
6,8 150,6
6,9 151,6
7 152,5
7,1 153,5
7,2 154,4
7,3 155,4
7,4 156,3
7,5 157,3
7,6 158,2
7,7 159,2
7,8 160,1
7,9 161,1
8 162,0
8,1 163,0
8,2 163,9
8,3 164,9
8,4 165,8
8,5 166,8
8,6 167,7
8,7 168,7
8,8 169,6
8,9 170,5
9 171,5
9,1 172,4
9,2 173,4
9,3 174,3
9,4 175,3
9,5 176,2
9,6 177,2
9,7 178,1
9,8 179,1
9,9 180,0
10 181,0
10,1 181,9
10,2 182,9
10,3 183,8
10,4 184,8
10,5 185,7
10,6 186,7
10,7 187,6
10,8 188,6
10,9 189,5
11 190,5
11,1 191,4
11,2 192,4
11,3 193,3
11,4 194,3
11,5 195,2
11,6 196,2
11,7 197,1
11,8 198,1
11,9 199,0
12 200,0Додаток 9

до Правил прийому

до ДонНМУ у 2016 році

Порядок

подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Донецького національного медичного університету

ім. М.Горького 2016 році

I. Загальні положення

1.1 Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752, визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та її розгляд у ДонНМУ (далі - Порядок).

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

 • заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів (далі – електронна заява) – запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) шляхом заповнення ним у режимі он-лайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua та містить відомості про обрані ним вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність);
 • особистий електронний кабінет вступника – веб-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до вищого навчального закладу та контролює її статус;
 • статус електронної заяви – параметр електронної заяви, що встановлюється вищим навчальним закладом в Єдиній базі та відображається в особистому електронному кабінеті вступника.

Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень:

«Зареєстровано в Єдиній базі» – підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником вищого навчального закладу;

«Потребує уточнення вступником» – електронну заяву прийнято вищим навчальним закладом до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Після присвоєння електронній заяві цього статусу вищий навчальний заклад зобов'язаний невідкладно надіслати вступнику повідомлення з переліком даних, які потребують уточнення, та зазначенням способу їх подання;

«Зареєстровано у вищому навчальному закладі» – електронну заяву прийнято вищим навчальним закладом до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі;

«Допущено до конкурсу» – власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі;

«Відмовлено вищим навчальним закладом» – власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу вищий навчальний заклад зазначає причину відмови;

«Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)» – подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, а факт подання – анулюється в Єдиній базі, якщо:

 • електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення заяві статусу "Зареєстровано у вищому навчальному закладі" або "Потребує уточнення вступником";
 • електронну заяву анульовано вищим навчальним закладом за рішенням приймальної комісії до моменту встановлення статусу "Рекомендовано до зарахування" за умови виявлення вищим навчальним закладом технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

«Рекомендовано до зарахування» – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання за кошти державного бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов'язаний виконати вимоги пункту 1 розділу XV Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 р № 1085 (далі – Умови прийому);

«Виключено зі списку рекомендованих» – вступник втратив право бути зарахованим на навчання до вищого навчального закладу за обраним напрямом підготовки (обраною спеціальністю) у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх порушенням, зарахуванням на навчання до іншого навчального закладу,рекомендуванням до зарахування на навчання за пріоритетом вищого рівня тощо. При встановленні заяві такого статусу вищий навчальний заклад обов’язково зазначає причину виключення;

«Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» – вступник у встановлені строки не виконав вимоги пункту 1 розділу XV Умов прийому для зарахування на місця державного замовлення, але має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб;

«Включено до наказу» – наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до вищого навчального закладу.

1.3. ДонНМУ не пізніше ніж до 20 червня вносять до Єдиної бази перелік напрямів (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання в 2016 році, при цьому для кожного напряму (кожної спеціальності) зазначаються:

 • структурний підрозділ (факультет), на якому ведеться підготовка;
 • освітньо-кваліфікаційний рівень навчання;
 • назва та код спеціальності, за необхідності – назва спеціалізації;
 • форма навчання;
 • курс, на який здійснюється прийом;
 • встановлений термін навчання, дати його початку та закінчення;
 • ліцензований обсяг та обсяг державного замовлення;
 • обсяг прийому на вакантні місця наборів попередніх років (на поповнення);
 • перелік конкурсних предметів із зазначенням профільних та мінімальної кількості балів з предмета;
 • можливість подання заяв в електронній формі.

II. Подання електронної заяви

2.1. Заяву в електронній формі мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі та не мають підстав для особливих умов участі у конкурсі і зарахування, визначених Умовами прийому та правилами прийому до Університету. Прізвище, ім'я, по батькові вступника у документі про освіту повинні збігатись з прізвищем, іменем, по батькові вступника в документі, що посвідчує особу, а для вступників на основі повної загальної середньої освіти – також у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання.

2.2. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

2.3. Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

 • адресу електронної пошти, до якої має доступ;
 • серію та номер документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ;
 • номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • серію та номер документа, що посвідчує особу, та коли й ким він виданий.

2.4. Подані вступником дані, що передбачені пунктом 3 цього розділу, перевіряються в Єдиній базі.

2.5. У разі збігу прізвища, імені, по батькові вступника у документах, що зазначені в пункті 1 цього розділу, дані про які знаходяться в Єдиній базі, вступник отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету.

У разі втрати логіна та пароля вступник може відновити їх за умови звернення до служби підтримки адміністратора Єдиної бази.

2.6. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та пароля на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

2.7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе: стать, місце проживання, номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів, середній бал додатка до атестата про повну загальну середню освіту, визначений відповідно до пунктів 2, 5розділу VII Умов прийому, та обирає вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність).

2.8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ вищий навчальний заклад, обраний вступником. У момент подання електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі».

2.9. Подана електронна заява може бути скасована вступником в особистому електронному кабінеті до моменту отримання статусу «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником». При цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)».

III. Прийняття та розгляд електронної заяви

приймальною комісією ДонНМУ

3.1. Ректор ДонНМУ забезпечує опрацювання приймальною комісією електронних заяв, що надійшли до ДонНМУ, відповідно до Умов прийому, цього Порядку та правил прийому до ДонНМУ.

3.2. Електронна заява із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі» розглядається приймальною комісією ДонНМУ не пізніше закінчення наступного робочого дня з дати встановлення їй відповідного статусу, а та, якій зазначений статус встановлено 28 липня, – до 12.00 години поточного робочого дня. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії надає електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому кабінеті вступника: «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником».

При встановленні електронній заяві статусу «Потребує уточнення вступником» уповноважена особа невідкладно вносить до відповідного розділу Єдиної бази вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Зареєстровано у вищому навчальному закладі».

3.3. На підставі рішення приймальної комісії ДонНМУ про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до ДонНМУ уповноважена особа встановлює електронній заяві вступника статуси «Допущено до конкурсу» або «Відмовлено вищим навчальним закладом» (із зазначенням причини відмови).

3.4. При виявленні навчальним закладом технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, за рішенням приймальної комісії ДонНМУ електронну заяву може бути анульовано до моменту встановлення статусу «Рекомендовано до зарахування»,що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. При цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)» з обов’язковим зазначенням причини скасування. Така заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

Приймальна комісія повідомляє вступника про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до цього самого університету.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

3.5. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника, який пройшов конкурсний відбір та щодо якого приймальною комісією прийнято рішення про рекомендування до зарахування на навчання відповідно до розділу XІІІ Умов прийому, зі статусу «Допущено до конкурсу» на статус «Рекомендовано до зарахування».

Зміна статусів електронної заяви вступника, що передбачена пунктами 2-4 цього розділу, здійснюється у строки, визначені пунктом 8 розділу V Правил прийому.

3.6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як "Рекомендовано до зарахування", зобов'язаний виконати вимоги пункту 1 розділу XV Правил прийому.

3.7. Після виконання вступником вимог, передбачених пунктом 6 цього розділу, ректор ДонНМУ на підставі рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування на навчання видає наказ про зарахування на навчання такого вступника, на підставі якого уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на "Включено до наказу".

3.8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус «Рекомендовано до зарахування», вимог, передбачених пунктом 6 цього розділу, рішення про рекомендування його до зарахування анулюється приймальною комісією ДонНМУ. На підставі цього уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на статус «Виключено зі списку рекомендованих» або «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)».


Додаток 10

до Правил прийому

до ДонНМУ у 2016 році

Перелік секцій відповідно до напрямів підготовки, на які при вступі до ДонНМУ для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста медичного спрямування додатково зараховуються конкурсні бали призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України за секціями наукових відділень Малої академії наук України

Відділення хімії та біології

Секція Базова дисципліна Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки (спеціальність)
Загальна біологія Біологія, хімія (за вибором)

* 22 - Охорона здоров’я

(1201 – Медицина)

* 222 - Медицина

(7.12010001 – Лікувальна справа)

     

* 221 - Стоматологія

(7.12010005 – Стоматологія)

Біологія людини Біологія, хімія (за вибором)

* 22 - Охорона здоров’я

(1201 – Медицина)

* 222 - Медицина

(7.12010001 – Лікувальна справа)

     

* 221 - Стоматологія

(7.12010005 – Стоматологія)

Медицина Біологія, хімія, фізика (за вибором)

* 22 - Охорона здоров’я

(1201 – Медицина)

* 222 - Медицина

(7.12010001 – Лікувальна справа)

     

* 221 - Стоматологія

(7.12010005 – Стоматологія)

Валеологія Біологія, хімія (за вибором)

* 22 - Охорона здоров’я

(1201 – Медицина)

* 222 - Медицина

(7.12010001 – Лікувальна справа)

     

* 221 - Стоматологія

(7.12010005 – Стоматологія)

Хімія Хімія

* 22 - Охорона здоров’я

(1201 – Медицина)

* 226 - Фармація

(7.12020101 – Фармація)

* зміни внесені згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р.№266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюєтьсяпідготовка здобувачів вищої освіти» та наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року за № 1085 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за №1351/27796.


Додаток 11

до Правил прийому

до ДонНМУ у 2016 році

Правила прийому в аспірантуру

Донецького національного медичного університету

ім. М.Горького у 2016 році

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

На клінічні кафедри приймаються особи, які на час вступу мають не менше двох років стажу роботи лікарем після закінчення інтернатури, лікарський фах якої відповідає науковій спеціальності аспірантури, або мають кваліфікацію магістра.

Для участі в конкурсі подають такі документи:

 • заява
 • особисто заповнений листок з обліку кадрів
 • автобіографія (з відомостями про батьків)
 • копія диплома про вищу освіту (завірена)
 • копія сертифіката спеціаліста (завірена)
 • копія трудової книжки (завірена)
 • список опублікованих наукових праць і винаходів
 • (при відсутності – реферат з обраної спеціальності)
 • медична довідка про стан здоров’я за формою №286у
 • ксерокопія паспорта
 • ксерокопія довідки з ідентифікаційним кодом

Всі документи подаються особисто за наявності паспорта.

Всі документи подаються в папці.

Громадянам інших держав звертатись в деканат по роботі з іноземними громадянами.

Перелік спеціальностей в аспірантурі та терміни прийому документів визначаються наказом Міністерства охорони здоров`я України офіційно оприлюднюються на веб-сайті ДонНМУ.


Етапи вступної компанії до ВНЗ України у 2016 році

№№ Етапи вступної кампанії Терміни
І. Вступ на основі повної загальної середньої освіти
(на денну форму навчання)
1. Початок прийому від вступників заяв та документів у паперовій або електронній формі 11 липня
2. Закінчення прийому від вступників (крім осіб, вказаних у пункті 3) о 18.00 27 липня  
3. Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити співбесіди, творчі конкурси, складати вступні іспити, що проводить вищий навчальний заклад о 18.00 20 липня  
4. Проведення вищим навчальним закладом творчих конкурсів (можуть проводитись у декілька сесій) 18–27 липня
5. Проведення вищим навчальним закладом співбесід та вступних іспитів 21–28 липня
6. Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти державного бюджету не пізніше 12.00 1 серпня 
7. Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця за кошти державного бюджету до 18.00
05 серпня 
8. Зарахування вступників за кошти державного бюджету не пізніше 12.00
06 серпня
9. Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше
10 серпня
10. Зарахування вступників на денну форму навчання за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше
12 серпня


Copyright © 2005 - 2016 Донецький національний медичний університет
Back to top